NEW BOOK – Environmental Philosophy in Poland

Dyscypliny humanistyczne i ekologiaAuthor: Włodzimierz Tyburski
Title: Dyscypliny humanistyczne i ekologia (Humanities and ecology)
Publishing house: Wydawnictwo Naukowe Umk (January 2013)
Language: Polish
ISBN-10: 8323128847
ISBN-13: 978-8323128847

Dyscypliny humanistyczne offers an extensive and overarching presentation of chosen humanistic disciplines that carry out research on ecology.  Each chapter is devoted to one discipline: environmental philosophy, environmental ethics, ecoaesthetics, ecopsychology, ecotheology and environmental education.  Each part presents the genesis of the discipline and main issues that are discussed within it.  The book offers on overview of the current state of knowledge on humanistic environmental discourse in Poland.  It’s a valuable publication that is perfectly relevant for students, academic teachers and researchers interested in the environmetnal humanities and philosophy.

W działaniach mających na celu powstrzymanie niszczenia i destrukcji środowiska przyrodniczego ważna rola przypada naukom humanistycznym. Z jednej strony dyscypliny te dają szerszą i pogłębioną analizę kulturowych, światopoglądowych, cywilizacyjnych uwarunkowań i przyczyn kryzysu ekologicznego, z drugiej jak żadne inne dysponują dużymi możliwościami w zakresie kształtowania świadomości, pobudzania motywacji, kreowania określonych postaw i zachowań proekologicznych, a także dostarczają tak potrzebnych uzasadnień dla działań przyjaznych środowisku. Korzystając z wyników własnych dociekań oraz z rozeznania stanu środowiska dostarczanego przez nauki przyrodnicze, zmierzają do wypracowania nowego modelu rozwoju i nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą. Rezultatem wyraźnego ukierunkowania refleksji humanistycznej na szeroko rozumianą problematykę ekologiczną jest powstanie humanistycznego kierunku ochrony środowiska, określanego także mianem humanizmu ekologicznego. Jego integralnym składnikiem jest myśl filozoficzno-etyczna (ekofilozofia, etyka środowiskowa) wraz z innymi dyscyplinami humanistycznymi zaangażowanymi na rzecz ochrony środowiska: ekopedagogiką, ekoestetyką, psychologią ekologiczną czy ekoteologią. Uzupełniają one nauki przyrodnicze, techniczne i prawne ukierunkowane na rzecz ochrony środowiska o szereg nowych i doniosłych składników, m.in. o wymiar filozoficzny, aksjologiczny (etyczny i estetyczny), psychologiczny oraz edukacyjno-wychowawczy. Niniejsze opracowanie jest pierwszą w literaturze przedmiotu próbą przedstawienia w miarę pełnego zestawu dyscyplin humanistycznych zaangażowanych na rzecz ekologii.